niepodpisany ipet

Zaloguj się aby móc pisać na forum. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.

Link to tego postu 28 wrz 12

Witam serdecznie. Kieruję do Państwa pytanie, córka moja jest uczennicą III klasy SP z OI posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnośc sprzężona - niepełnosprawnośc ruchowa, autyzm atypowy) w ostatnich dniach brałam udział w posiedzeiu zespołu w szkole, na którym to przedstawiono mi IPET stworzony dla mojej córki, ponieważ zawierał on błędy formalne - brak realizacji zaleceń z orzeczenia TUS i Terapia Si nie podpisałam go. Dyrekcja twierdzi ze to znak iż nie podejmuję współpracy ze szkołą... że mam realizować to w innych dziwnych miejscach!!!nie ugiełam się jednak pozostawiłam go bez podpisu, potrzebuję rady jakie kolejne kroki mogę podjąć by cóka moja otrzymała wszystko co zaleciła jej poradnia. Wiem że do obowiązków dyrektora szkoły należy: realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach. Skoro nie ma możliwości dialogu z dyrekcją jakie powinny być moje kolejne kroki?? Dziękuję!!!
Dodam, iż nie jestem jedyną matkę w tej szkole w takiej sytuacji, dzieci nagminnie nie mają realizowanych zajęć specjalistycznych, kogo mogę prosić o kontrolę, o pomoc w tej sprawie. Sprawa pilna jak większość tutaj...

Link to tego postu 28 wrz 12

Na szybko może Pani złożyć skargę do właściwego kuratorium oraz organu proawdzącego (Burmistrza/ Wójta Dzielnicy/ Miasta/ Gminy).
Proszę też napisać pismo do dyrekcji i organu prowadzącego, że dnia tego i tego przedstawiono Pani IPET corki, w którym nie ujęto zalecanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ..... wydanym przez..... zajęć takich i takich, w związku z czym oczekują Państwo jak najszybszego podania terminu i harmonogramu tych zajęć.
Proszę także napisać, że zgodnie z prawem szkoła ma obowiązek realizować wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniu. Jeżeli nie ma na to środków, powinna wystąpić o nie do organu prowadzącego. Dodałabym, że nie przyjmujecie Państwo argumentu o braku finansów, bo gmina na państwa córkę dostaje prawie 46 tyś. rocznie dodatkowo w ramach zwiększonej subwencji i wierzycie Państwo, że wszyscy dołożą wszelkich starań, aby wspierać edukację dziecka niepełnosprawnego.

Dokładne cytaty z rozporządzeń podam jutro

Link to tego postu 29 wrz 12

Ewentualnie, jeśli szkoła będzie się upierać przy podpisaniu IPET zawsze można podpisać, ale przy podpisie zamieścić pisemną uwagę, że nie zgadza się Pani z przedstawionym IPET-em, ponieważ nie pozwala na realizację zaleceń z Orzeczenia i najlepiej wymienić, które punkty nie zostały uwzględnione w IPET. Podpisanie z uwagami jest moim zdaniem nawet lepszym pomysłem, niż brak podpisu, bo pozostawia ślad w dokumentacji, że się Pani na coś nie zgadza.

Tak jak napisała koleżanka w ślad za IPET musi pójść podanie do dyrekcji o realizację zaleceń z orzeczenia, właśnie po to, by szkoła nie mogła twierdzić, że Pani nie współpracuje. Oczywiście, jak każde pismo do szkoły z potwierdzeniem dostarczenia na kopii.

Gdyby udało się Pani namówić większą liczbę rodziców, do tego by złożyli podobne pisma wtedy ma Pani większe szansy przy ewentualnej kontroli, bądź dyskusji z samorządem. Z naszych doświadczeń szkoła często rozgrywa różnych rodziców przeciwko sobie mówiąc, że tylko jeden rodzic nie zgadza się z propozycjami szkoły, gdy wszyscy pozostali akceptują przedstawione rozwiązania. Dla postronnych, którzy nie znają sytuacji dziecka, sprawa jest oczywista - to Pani nie ma racji, bądź chce zbyt dużo. Natomiast, jeśli kilkoro rodziców mówi jednym głosem, wtedy trudno o zignorowanie i powiedzenie, że wszyscy się mylą.

Link to tego postu 09 paź 12

Rodzice opisanej dziewczynki właśnie odbyli drugie spotkanie z Dyrekcją szkoły, podczas którego oznajmiono im iż szkoła ze względu na brak pieniędzy konsekwentnie odmawia realizacji zajęć SI oraz TUS (integracja sensoryczna oraz trening umiejętności społecznych). Rodzice wcześniej wysłali pismo do dyrekcji o realizację tych zajęć. Dzisiaj w odpowiedzi otrzymali wezwanie do głębszej współpracy w postaci zapewnienia córce zajęć w ośrodkach zdrowia lub stowarzyszeniach które prowadzą tego typu zajęcia. Oczywiście rodzice nie zgodzili się z przedstawioną propozycją. Wyszli z propozycją podpisania IPET-u z wpisanymi do niego uwagami. Nie chcieli go zatwierdzić tylko napisać swoje uwagi i podpisać się pod nimi. Podejrzane było dla nich samo skonstruowanie pisma, w którym uwagi były umieszczone na innej stronie pisma niż podpis zatwierdzający cały IPET. ( w takiej sytuacji przecież zawsze mimo wpisania uwag w IPET i jednocześnie zatwierdzenia go na innej stronie, zawsze można wymienić kartkę z wpisanymi uwagami na kartkę bez uwag ).
Mam pytanie!!!
Czy rodzice mogą wpisać same uwagi w IPET i podpisać się pod nimi bez zatwierdzanie całego IPET-u, oraz czy mogą domagać się kopii tego IPET-u z wpisanymi uwagami?
Czy Dyrekcja ma jakiekolwiek prawo odmówić wydania takiej kopii?

Link to tego postu 09 paź 12

1. Czy te oczekiwania głębszej współpracy zostały wyartykułowane na piśmie?
2. Czy dyrekcja odpowiedziała pisemnie na wniosek rodziców o jak najszybsze rozpoczęcie zajęć?


Poproszę o odpowiedź na powyższe pytania,
Generalnie szkoła nie ma podstawy prawnej aby odmówić rodzicom wydania kopii jakiegokolwiek dokumentu dotyczącego dziecka.


Przepraszam za wyrażenie, ręce opadają, kłania się kuratorium i Rzecznik Praw Obywatelskich, bo Rzecznik Uczniów chory...

Link to tego postu 09 paź 12

Rodzice dziewczynki dostali na piśmie od Dyrekcji cytuję "... uprzejmie informuję, że działania wspierające rozwój dziecka zamierzamy prowadzić wspólnie z Rodzicami i dlatego oczekujemy podzielenia się zadaniami i zakresem odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadkach braku specjalistów lub możliwości organizacji zajęć w szkole."
cytuję " Oczekujemy, że Państwo jako rodzice w ramach współpracy ze szkołą przejmą część działań wspierających rozwój córki i zgodnie ze wskazaniem wynikającym z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgłoszą się do Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ....(miejscowość) lub do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego ...(ulica i miejscowość), gdzie córka będzie mogła uczestniczyć w terapii SI, której szkoła nie jest w stanie zapewnić."
CZY JA MUSZĘ COŚ JESZCZE DODAWAĆ?!!!!
Dzisiaj ponawiają pismo w sprawie zapewnienia dla dziecka wymaganych zajęć oraz kierują pisma do kuratorium, RPO, a być może także na początek do lokalnych mediów.!!!!

Link to tego postu 10 paź 12

Odpowiedź szkoły jest kuriozalna.
Obowiązki rodziców są wymienione w informatorze:
http://www.wszystkojasne.waw.pl/7-jakie-sa-obowiazki-rodzicow-ucznia-niepelnosprawnego.html

Rodzice zapisali dziecko do szkoły, przyprowadzają je i odbierają - wypełniają swoje ustawowe obowiązki. Reszta jest po stronie szkoły.

Obowiązki szkoły reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228 poz. 1490):

„§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały oraz ośrodki, o których mowa w § 1, zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.”

Rodziców proszę o bardzo pilny kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:
800 676 676.

Proszę też złożyć pisemną prośbę o kontrolę w trybie pilnym realizacji zaleceń z orzeczenia do kuratorium. Warto na dole dodać do wiadomości: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Uczniów Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do MEN-u wysłać ten sam dokument, z prośbą o nadzór nad postępowaniem kontrolnym.

Co do IPET, podpisu i kopii.
Jako matka dziecka niepełnosprawnego mam taką samą sytuację. Podpisałam, z adnotacją: wnioskuję o jak najszybszą realizację zaleceń z orzeczenia i uruchumienie zajęć takich i takich. Myślę, że rodzice mogą zrobić to samo, tylko że na każdej stronie IPET, skoro mają podejrzenie mataczenia. I po podpisaniu poprosić o kopię IPET.
Jeżeli szkoła odmówi, znów trzeba napisać pismo: proszę o wydanie kopii IPET mojego dziecka.... W przypadku odmowy proszę o podanie przepisów prawa, na podstawie których szkoła odmawia mi dostępuu do dokumentacji dotyczącej moejgo dziecka. Najlepiej mieć to pismo od razu ze sobą, w 2 egzemplarzach i złożyć w szkole bezpośrednio po odmowie wydania kopii IPET-u.

Takich przepisów nie ma. Dostępu do informacji oświatowych nie regulują żadne odrębne przepisy. jest Konstytucja RP i ustawa o ochronie danych osobowych. Obywatel ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, które go dotyczą. A rodzic jest ustawowym przedstawicielem dizecka, więc występuje w jego imieniu.

Link to tego postu 11 paź 12

I jeszcze raz, w sprawie egzemplarza IPET-u

Konstytucja RP
Art. 51 ust. 3:
Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
Szkoła też gromadzi dokumenty z urzedu, i tak jak podlega pod KPA, tak i pod ten przepis.

Link to tego postu 12 paź 12

W dniu dzisiejszym rodzice złożyli pismo do Kuratora w sprawie interwencji w szkole - pomocy w wyegzekwowaniu od szkoły zalecanych zajęć wynikających z orzeczenia. Na koniec w piśmie poinformowali, iż poinformują o całej sprawie RPO, MEN, oraz Rzecznika Praw Uczniów Niepełnosprawnych.

Link to tego postu 12 paź 12

Rodzice dziewczynki mają coraz większe przekonanie, iż wszystko zakończy się pomyślnie. Tu już nie chodzi tylko o ich dziecko ale o wszystkie dzieci, które są pomijane i odprawiane z kwitkiem przez Dyrekcję SP z Oddziałami Integracyjnymi, która nie przestrzega prawa i nie zapewnia także innych zajęć wynikających z orzeczeń o kształceniu specjalnym. Jeśli im się uda w ślad za nimi powinni iść także inni rodzice. Dużo rodziców podpisuje IPET-y zupełnie nieświadomie nie wiedząc iż prawo jest po ich stronie a szkoła nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków.